ITC

آبان ۱۸, ۱۴۰۱
رونمایی کانادا ازITC برای سرمایه گذاری در فناوری پاک وهیدروژن

افزایش سرمایه گذاری کانادا در فناوری پاک و هیدروژن

دولت کانادا به عنوان بخشی از بیانیه اقتصادی پاییز خود، اعتبارات مالیاتی سرمایه گذاری در فناوری پاک و هیدروژن جدید را پیشنهاد کرد. اعتبارات پیشنهادی به […]